Cele i zasady działania Fundacji

Cele Fundacji są następujące:

1) Wspieranie dydaktyki, prac twórczych i badawczych w zakresie sztuki intermediów definiowanej wedle założeń programowych Wydziału Intermediów ASP w Krakowie.

2) Wspieranie Wydziału Intermediów ASP w Krakowie (zwanego dalej: WI) w realizacji jego misji – w wymiarze logistycznym, organizacyjnym i materialnym.

3) Wspieranie, aktywizacja i integracja środowiska artystów intermedialnych wokół idei Fundacji, w tym w szczególności studentów i absolwentów WI ASP w Krakowie.

4) Inspirowanie i organizowanie aktywności społecznej wokół sztuki intermediów, celów statutowych Fundacji oraz upowszechnianie wiedzy o jej działaniach.

5) Wspieranie szerokiej platformy współpracy – lokalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej – w kierunku podniesienia poziomu twórczości, badań, i refleksji intelektualnej w dziedzinie szeroko rozumianej sztuki intermediów, oraz tworzenie bazy materialnej i sprzętowej służącej tym celom.

Fundacja realizuje swoje cele przez:

1) Inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej.

2) Organizowanie i finansowanie:
– sympozjów, konferencji, wystaw, konkursów, targów, imprez, galerii, itp. w kraju i zagranicą,
– działalności badawczej, wydawniczej i informacyjnej,
– działalności producenckiej i impresariatu,
– prac nad katalogowaniem i archiwizacją dorobku WI,
– współpracy krajowej i międzynarodowej z ośrodkami, stowarzyszeniami, szkołami i osobami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji,
– stypendiów i zagranicznych pobytów studyjnych dla artystów intermedialnych, pracowników, absolwentów i studentów WI.

3) Od momentu rejestracji działalności gospodarczej – prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przekazywanie swoich dochodów na działalność statutową fundacji i potrzeby WI.

Dla osiągania swoich celów Fundacja może:

1) Zawierać porozumienia lub umowy w sprawie współdziałania z fundacjami lub innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi,

2) Wspierać działalność innych osób prawnych lub fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Pełny statut Fundacji Rozwoju Sztuki Intermediów

@