dr Roman Dziadkiewicz – kierownik
Pracownia Praktyk Strumieniowych powsta≥ła w 2023 roku jako rozwinięcie programu przedmiotów obecnych od samego początku w dydaktyce wydziału:
Galerii Dydaktycznej / Wystawiennictwa – bloku przedmiotów rozpisanych na cały tok studiów, od pierwszego do ostatniego roku obu stopni kształcenia – licencjackiego i magisterskiego. Na pierwszym stopniu skupiamy się na umiejętnościach praktycznych i technicznych dot. montażu, aranżacji wystawy i wiedzy o kontekstach instytucjonalnych, na II stopniu pracujemy w kontekście zróżnicowanego warsztatu poszczególnych studentów i studentek. W związku z kształceniem dwustopniowym w programie obecne są wyraźne rozróżnienia, ale także powroty do kluczowych zagadnień ujmowanych z różnym stopniem trudności i wglądu w poszczególne wątki w zależności od zaawansowania studentów – dotyczy to zwłaszcza spraw związanych z autoprezentacją, autopromocją czy rozpoznaniem szeroko rozumianych kontekstów instytucjonalnych i produkcyjnych. Cały program dotyczy poszerzania i pogłębiania wiedzy, praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych w dziedzinie praktyk i strategii wystawienniczych, form i sposobów prezentacji i reprezentacji artysty, dzieła, działania czy innych praktyk artystycznych we współczesnych realiach – kulturowych, instytucjonalnych, społeczno-politycznych, technologicznych, formalnych czy ekonomicznych. W ramach zajęć student zdobywa umiejętności dotyczące wystawienniczych aspektów własnej pracy. Odbywa się to poprzez praktyczne zadania realizowane w ramach warsztatowych projektów, często przy współpracy z zewnętrznymi partnerami – galeriami, instytucjami sztuki i kultury, a także w ramach zajęć o charakterze seminaryjnym dedykowanym poszczególnym zagadnieniom.

Dzięki zajęciom praktycznym studenci konfrontują się bezpośrednio z pragmatyką wystawienniczą, realnymi problemami technicznymi, technologicznymi czy formalnymi dot. prezentacji danych prac w danej przestrzeni (dobór i podłączenie sprzętu, aranżacja/architektura wystawy, zabezpieczenia, formaty plików i sposoby emisji, okablowanie, oprawa, oświetlenie itp.) Poprzez spotkania z ekspertami, kuratorami, wizytami gościnnymi w muzeach, instytucjach, organizacjach, galeriach i innych miejscach studenci poznają lokalne i ogólnopolskie konteksty instytucjonalne oraz orientują się w realiach wystawienniczych i produkcyjnych. Cykl ten przygotowuje jednocześnie studentów I stopnia do wyboru miejsca realizacji obowiązkowej dwutygodniowej praktyki zawodowej. Na przykładach z klasyki sztuki najnowszej oraz dzięki odwołaniom do literatury i ikonografii przedmiotu (teksty, manifesty, czasopisma, wystawy, wykłady, festiwale, pokazy) studenci zapoznają się z globalnymi kontekstami, bieżącym obrazem obiegu sztuki oraz z przełomowymi zjawiskami zmieniającymi obraz sztuki (i strategie jej prezentacji) w ostatnich dekadach.

W ramach zajęć poruszamy także aspekty prawne, formalne i organizacyjne dotyczące aktywności artystycznej we współczesnym pejzażu kulturowym, rozpiętym między trzy sektory – publiczny, prywatny i społeczny – z ich uwarunkowaniami, możliwościami jakie dają i pułapkami jakimi grożą. Ważnym aspektem są ćwiczenia dotyczące umiejętności autoprezentacji (oralnej, tekstualnej, audio-wizualnej czy wizualnej), opracowania portfolio, cv, artist statement, informacji dla mediów, materiałów promocyjnych, opracowania założeń merytorycznych, formalnych i technicznych własnych projektów czy aplikacji grantowych. W obszarze, który nas interesuje nie unikamy ryzyka, eksperymentu i zadawania trudnych pytań o status wystawy, dzieła sztuki, percepcji i imersji, widzialności i niewidzialności we współczesnych praktykach artystycznych – własnych i obserwowanych. Analizujemy własne poszukiwania pod kontem ich percepcji, odbioru, warunków ekspozycji, relacji z widzem, przestrzenią galerii czy interpretacją krytyczną.

W ramach (i w kontekście) zajęć staramy się także stymulować wszelkiego rodzaju transdyscyplinarne, międzyuczelniane czy międzypokoleniowe formy współpracy i eksperymentowania. Utworzyliśmy platformę wymiany informacji i współpracy między studentami Wydziału Intermediów ASP i PWST, zrealizowaliśmy wielogodzinną konferencję-performance „Zajmowanie stanowiska” w Galerii Bunkier Sztuki, realizujemy i koordynujemy organizacyjnie projekty ASP na Festiwal Nauki 2014. Corocznie w ramach przedmiotu GD/SW realizujemy wystawę końcoworoczną studentów Wydziału Intermediów. Jest to praktyczny sprawdzian zrozumienia i gotowości do realizacji wielowymiarowego dyspozytywu wystawy (wraz z działaniami towarzyszącymi, odpowiednią oprawą, promocją i dokumentacją) z perspektywy merytorycznej, organizacyjnej, dramaturgicznej, technicznej i innych.

@