Tematy

2020/2021

„Montaż medialny. Przestrzeń, obiekt, interfejs” to ogólny temat zadań wykonywanych  w procesie prac w semestrze letnim na 1 roku studiów licencjackich w Pracowni Interakcji Medialnych. W ich ramach proponujemy stworzenie własnych wypowiedzi artystycznych  w warstwie formalnej opierających się o wzajemne relacje i interakcje między mediami. Pozostałe aspekty tych ćwiczeń dotyczyć będę podstaw interaktywności między działem  
a odbiorcą, a także różnic pomiędzy przestrzeniami pojęciowymi: przestrzenią realną – przestrzenią medialną – przestrzenią doświadczaną za pomocą bodźców zewnętrznych.
W tym roku praca przebiegała w dwóch etapach.
Etap I: Kolekcja 
Celem pierwszego etapu ćwiczenie jest stworzenie kolekcji materiałów audiowizualnych – rejestracji wideo, zapisu dźwięku, fotografii, tekstów – wokół wybranego zagadnienia czy idei. Idea, myśl porządkująca kolekcję zależy od autora, może stać się tytułem bądź podtytułem całej pracy. 
Zalecana a wręcz konieczna jest różnorodność medialna kolekcji, zbierane dane powinny być opisywane poprzez różnorodne media.  

Etap II: Symulacja modelu
w rozumieniu symulacji jako  sztucznego odtwarzania właściwości danego obiektu lub zjawiska za pomocą jego modelu lub badanie zachowania się obiektów rzeczywistych na podstawie obserwacji działania programów komputerowych lub modeli symulujących to zachowanie.
Ta część pracy polegała na opracowaniu utworu audiowizualnego prezentującego stan opracowywanej idei/kolekcji. Na jaki problem/zagadnienie wskazuje kolekcja, do jakiego dzieła jej elementy posłużą, w jaki sposób elementy kolekcji będą wchodzić w interakcję z odbiorcą, ale również między sobą.
Celem jest stworzenie medialnego modelu instalacji, której dotychczasowe projekty i zgromadzone dane służyły do powstania symulacji. Z pozyskanych w procesie opracowywania projektu wszelkich danych: plików, mediów, tekstów, rozwiązań technicznych i prób, należało stworzyć utwór, który zawiera w sobie opis koncepcji oraz rozwiązania technologiczne, które mogą być pomocne w realizacji zaprojektowanego w ten sposób dzieła.

Związki na odległość to temat w ramach którego studenci 2 roku licencjatu w roku akademickim 2020/2021 opracowywali instalacje interaktywne w oparciu o Arduino i pracujące z nim różnego rodzaju czujniki pobierające dane z otoczenia.
Dane te przesyłane były do programu TouchDesigner, który zamieniał je na zaprojektowane bodźce wielomedialne będące elementami instalacji.
W zależności od użytych sensorów, wyczulonych na różne bodźce tworzono mechanizmy, które przesyłały odpowiednie dane. Mogły to być: wilgotność, temperatura, dźwięk, rodzaj światła, ruch, itp.
Poprzez kod w Arduino i projekt w TouchDesigner dane zamieniane były na informacje i media użyte w zaprojektowanych elementach instalacji.
Poddanie interfejsów skonstruowanych z czujników podłączonych do Arduino działaniom zewnętrznym, powoduje uruchomienie części instalacji, generowanie elementów wizualnych, emisję dźwięku.

Koncepcja pracy oparta jest na trzech zasadniczych elementach: pobierania danych, przesyłania ich w kanałach informacji, przetworzeniu. Wynik tego przetworzenia uzależniony jest od interfejsu przygotowanego do działania interaktywnego.
Projekt zakłada stworzenie instalacji lub obiektu, wykorzystywałyby procesy fizyczne, zjawiska albo doświadczenia sensoryczne – wizualne, dźwiękowe, zapachowe, ruchowe – obecne w przestrzeni monitorowanej za pomocą opracowanego urządzenia. Procesy te, po zdigitalizowaniu, poddaniu obróbce elektroniczno-informatycznej i wysłaniu do innej przestrzeni transformują i stają się unikalnym tworzywem. Dane cyfrowe zaczynają mogą zmienić się w  idee i koncepcje, o których chcą nam opowiedzieć autorzy prac.

2019/2020

Montaż medialny

Projekty opracowane w semestrze letnim 2019/2020 przez studentów 1 roku studiów licencjackich. Zapis procesu od idei, poprzez opis i symulacje, do projektu utworu wielomedialnego.

Instalacja interaktywna

Instalacje interaktywne studentów 2 roku studiów licencjackich. Interaktywne formy wykorzystujące program TouchDesigner, urządzenie Kinect i projekcję audiowizualną.

Instalacja interaktywna II

Opracowanie projektu instalacji interaktywnej, zakładającego użycie interfejsu pośredniczącego pomiędzy dziełem i przynajmniej dwoma użytkownikami.

Najnowsze prace

@