Rejestracja online

25 maja – 8 czerwca 2021 r. do godz. 23:45

Podczas rejestracji założysz konto w systemie Akademus, za pomocą którego będziemy się z Tobą komunikowali na każdym etapie rekrutacji.

Nadsyłanie portfolio i CV

25 maja – 8 czerwca 2021 r. (w okresie trwania rejestracji online):

Kandydat w udostępnionym systemie przesyła portfolio zawierające CV, informację o dorobku i osiągnięciach oraz dokumentację prac i projektów artystycznych. Prezentacja prac medialnych i plastycznych przygotowana być powinna wyłącznie w formie elektronicznej jako zapis wideo do 10 minut lub prezentacja zawierająca materiał wizualny 20 prac. Prace w formie obrazów statycznych: fotografii, klatek z filmów wideo i animowanych, rysunków, szkiców, wizualizacji 3D, tekstów i innych, powinny być przygotowane w dokumencie PDF. W dokumencie takim powinny być też zamieszczone: CV; jeżeli jest taka potrzeba inne informacje – linki prowadzące do filmów, materiałów audiowizualnych, audialnych czy stron www z inną formą dokumentacji. Linki do takich materiałów prowadzić powinny do otwartych serwisów internetowych typu Vimeo, YouTube, Soundcloud, itp., nie wymagających przez oglądającego zakładania w nich konta czy użycia hasła.

Egzamin wstępny

15 – 17 czerwca 2021 ETAP I
Kandydaci otrzymują indywidualny termin egzaminu

W I etap egzaminu spotkanie z kandydatami przeprowadzane zostanie w jeden z trzech podanych dni (15-17 czerwca 2021). O dokładnym terminie każdy z kandydatów zostanie poinformowany poprzez komunikat w systemie Akademus.
Egzamin odbędzie się za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Platforma jest bezpłatna, korzystać można zarówno z aplikacji (zalecane) jak i wersji przeglądarkowej.
Aby korzystać z systemu Teams ASP w Krakowie kandydat musi założyć bezpłatne konto w Office 365. Do spotkania online w specjalnie utworzonym Zespole zostanie zaproszony za pośrednictwem maila podanego podczas rejestracji.
Dodatkową instrukcja przygotowaną przez dział IT opisująca jak założyć konto i zarejestrować się do sytemu Teams ASP w Krakowie można zobaczyć po kliknięciu przycisku poniżej.

ETAP I składa się z:

Zadanie 1: Przegląd i ocena prac
Na podstawie przesłanych materiałów z kandydatem zostanie przeprowadzona rozmowa on-line przed komisją

Zadanie 2: Egzamin teoretyczny
Część teoretyczna egzaminu polega na sprawdzeniu umiejętności kandydata w zakresie opisywania i interpretacji pojęć związanych z szeroką problematyką kultury w kontekście
intermediów. Kandydat losowo otrzymuje po jednym z przygotowanych tematów w dwóch grupach:
1. artyści i zjawiska obecne w mediach, kulturze i sztuce.
2. pojęcia z dziedziny mediów, intermediów, współczesnych technik i technologii w sztuce, zjawisk społecznych i kulturowych. Każdy z tematów wymaga omówienia i umieszczenia w kontekście.
Zadanie to zostanie przeprowadzone w formie odpowiedzi ustnej, on-line zaraz po zakończeniu zadania 1., czyli po przeglądzie i ocenie prac.

Kandydaci, którzy zakwalifikują się do etapu II, zostaną o tym poinformowani w systemie Akademus. Obowiązuje ich kolejny termin:

21, 22, 23 czerwca 2021r. Etap II – Egzamin praktyczny
online – kandydaci otrzymują, wykonują i odsyłają opracowane samodzielnie zadanie.

Etap ten składa się z trzech zadań. Tematy i niezbędne materiały zostaną przesłane przez sekretarza egzaminów do kandydatów.
Zadania kandydaci wykonują samodzielnie w miejscu swojego pobytu a ich wyniki przesyłają i udostępniają do pobrania w specjalnie utworzonych dla nich folderach w systemie Microsoft OneDrive, do których linki zostaną przesłane wraz z materiałami egzaminacyjnymi. Termin nadsyłania rozwiązania zadań: 23 czerwca 2021.

ETAP II składa się z:

1. egzamin kierunkowy: przekształcenie danych elektronicznych (znajomość dowolnych edytorów tekstu, przeglądarek internetowych, programów graficznych), w zakresie: wyszukiwania, opracowywania, montażu i rekonfiguracji danych  tekstowych i audiowizualnych.

2. rejestracja wideo: (wybór motywów, kadrowanie). Kandydat może posługiwać się każdym urządzeniem rejestrującym symultanicznie dźwięk i obraz (kamera wideo, aparat fotograficzny, smartfon).

3. test kompetencyjny: Odręczna wizualizacja relacji pojęciowych.

Po wykonaniu w określonym terminie zadań, kandydat przekazuje zapisane w formie plików cyfrowych rezultaty wskazaną przez organizatora egzaminów drogą (patrz wyżej).

Sprzęt, materiały i przybory potrzebne w czasie egzaminu praktycznego:
  • Kamera wideo, aparat fotograficzny lub inne urządzenie zapisujące symultanicznie dźwięk i obraz
  • komputer lub tablet z dostępem do Internetu i właściwym oprogramowaniem umożliwiającym wykonanie zadań
  • przybory rysunkowe.

Wyniki rekrutacji

Przesłane przez kandydatów rozwiązania zadań zostaną ocenione przez komisję, a kandydaci poinformowani o wynikach egzaminów 12 lipca 2021.

@