Wydział Intermediów jest obecnie najmłodszym wydziałem Akademii – powstał w roku 2012 w oparciu o pięcioletni dorobek działającej od 2007 roku przy Wydziale Rzeźby i realizującej unikatowy kierunek studiów Katedry Intermediów. Kierunek ten został uruchomiony dzięki wieloletnim staraniom profesorów Antoniego Porczaka i Artura Tajbera, na bazie doświadczenia prowadzonych przez nich pracowni – Pracowni Działań Medialnych (WRz) i Międzywydziałowej Pracowni Intermediów. Wydział Intermediów prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia (licencjat i studia magisterskie). Od
początku swego istnienia dwukrotnie uzyskał kategorię naukową A.

Kierunek „intermedia” został uformowany przez zespół – katedry a następnie wydziału – w nawiązaniu do o pism teoretyka i współtwórcy Fluxusu, Dicka Higginsa, do dorobku pierwszej intermedialnej struktury akademickiej powołanej w roku 1968 przez prof. Hansa Bredera w Uniwersytecie Iowa, oraz do własnej praktyki artystycznej i dydaktycznej zespołu jednostki. Jego spektrum problemowe obejmuje główne zjawiska artystyczne rozwijające się od połowy XX wieku (sztuka technologiczna, sztuka performance, instalacja, poezja konkretna, konceptualizm, kontekstualizm, sztuka poczty, „nowych mediów”…), dziedzictwo Awangard, praktyki interdyscyplinarne – budowane na założeniach jedności sztuki i polisensorycznej natury percepcji. Struktura jednostki została zaprojektowana na miarę zakresu tego profilu – twórczości, badań i eksperymentów związanych z taką problematyką. Wydział składa się z trzech katedr i jednego zakładu: Katedry Zjawisk Sztuki Intermediów, Katedry Metod Sztuki Intermediów, Katedry Obszarów Sztuki Intermediów i Zakładu Teorii Sztuki Mediów. W ich ramach funkcjonuje osiem pracowni kierunkowych (dyplomujących) oraz szereg przedmiotów, warsztatów i kursów. Wydział prowadzi wiele programów współpracy międzynarodowej, programów badawczych oraz inicjatyw artystycznych.

Studia w kierunku intermedia skierowane są do osób zainteresowanych sztuką współczesną, lecz ponad jej historycznymi podziałami na dyscypliny – a więc synkretycznym, wielomedialnym i inspirowanym „rewolucją technologiczną” charakterem współczesności. Od kandydatów wymagamy zarówno ogólnej wiedzy o współczesnej kulturze i sztuce, orientacji w zjawiskach określanych jako multi- i inter-medialne, jak też możliwych do wykazania, ponadprzeciętnych umiejętności i doświadczenia w korzystaniu z podstawowych, masowych technologii współczesności: szerokiego asortymentu aplikacji komputerowych, Internetu, aparatury rejestrującej obraz i dźwięk… Wychodzimy z założenia, że hipoteza intermediów, na której opieramy ramę naszego kierunku studiów i spektrum zajmującej nas problematyki, opisuje dynamiczną formę kultury. Intermedia zatem nie są pojęciem o ustabilizowanej zawartości, lecz stale podlegającym redefinicji procesem, zarówno w sensie zawartości pojęcia, jak i jego reguł. Stąd założenia pochodne – nastawienie na przygotowanie naszych absolwentów do pełnienia ról, których nie można z góry jednoznacznie zdefiniować i przewidzieć. To nie tylko kształcenie praktycznych umiejętności posługiwania się nowymi narzędziami, lecz również wprowadzenie w głębszą warstwę znaczeniową potencjalnie możliwych innowacji, przygotowanie do pracy samodzielnej, autorskiej – w wymiarze intelektualnym, technicznym i prawno-administracyjnym – do tworzenia zadań i stanowisk pracy dla innych, do podejmowania wyzwań przyszłości.

Struktura wydziału

Katedra Zjawisk Sztuki Intermediów

Kierownik prof. Artur Tajber

Pracownia Sztuki Performance
dr hab. Artur Grabowski
dr Justyna Górowska

Pracownia Interakcji Medialnych
dr Mariusz Front
mgr Mateusz Świderski

Pracownia Sztuki Pojęciowej 
prof. dr hab. Artur Tajber
dr Krzysztof Maniak

Wybrane Zagadnienia Sztuki
Współczesnej – perspektywa wizualna
dr hab. Aleksander Pieniek

Katedra Metod Sztuki Intermediów

Kierownik dr hab. Bogdan Achimescu

Pracownia Animacji
dr Maciej Gniady
mgr Aneta Sieniawska

Pracownia Transmediów
dr Mariusz Sołtysik
mgr Estera Gałuszka

Pracownia Rysunku
dr hab. Bogdan Achimescu
mgr Marcin Dymek / dla st. I st.
mgr Agnieszka Piksa / dla st II st.

Pracownia Obrazowania Cyfrowego
dr hab. Maria Luiza Pyrlik

Warsztat dyplomu – studia 1. i 2. stopnia
dr Elżbieta Wysakowska-Walters

Warsztat technik intermedialnych

mgr Mateusz Świderski – koordynator
mgr Przemysław Krukowski
mgr Michał Sosna

Katedra Obszarów Sztuki Intermediów

Kierownik dr hab. Grzegorz Biliński

Pracownia Audiosfery
prof. Marek Chołoniewski
mgr Piotr Madej
mgr. Maria Olbrychtowicz (1 r. studia 1. st.)

Pracownia Archisfery
dr hab. Grzegorz Biliński
dr Patrycja Maksylewicz

Pracownia Praktyk Strumieniowych
Galeria Dydaktyczna
dr Roman Dziadkiewicz

WZSW – Perspektywa muzyczna
dr hab. Krzysztof Szwajgier

Zakład Teorii Sztuki Mediów

Estetyka, Estetyka cyfry
prof. dr Michał Ostrowicki (Sidey Myoo)

Historia mediów
prof. dr hab. Piotr Zawojski

Historia sztuki
mgr Magdalena Kownacka

Wiedza o sztuce współczesnej
mgr Marta Kudelska

Podstawy prawa autorskiego
Kazusy prawa autorskiego

mec. Marcin Parzyński

Socjologia kultury
dr Antoni Szoska

Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej
Seminaria dyplomowe

dr hab. Michał Ostrowicki
mgr Magdalena Kownacka
dr Marta Kudelska
mgr Miłosz Horodyski
dr hab. Katarzyna Bazarnik
Zenon Fajfer

Jednostki pomocnicze

Władze Wydziału
Dziekan
dr Mariusz Front

Prodziekan
dr Krzysztof Maniak

Kolegium / Rada Wydziału

Dziekanat
mgr Katarzyna Soja-Blumhoff
mgr Anna Stopińska-Ziętkiewicz

Współpraca zagraniczna, koordynatorka Erasmus:
dr Elżbieta Wysakowska-Walters

Plenery – koordynacja:
dr hab. Artur Grabowski

Praktyki zawodowe:
dr Patrycja Maksylewicz

Stanowisko inżynieryjno-techniczne:
mgr Karina Gorzkowska

Fundacja Rozwoju Sztuki Intermediów

Zarząd Fundacji
Prezes dr Patrycja Maksylewicz
dr Justyna Górowska
mgr Szymon Andrzej Nowak

Statut

@