dr hab. Artur Grabowski – kierownik pracowni
dr Justyna Górowska – asystentka

Przedmiotem zainteresowania pracowni jest sztuka performance (performance art), formuła artystyczna ukształtowana w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku i rozprzestrzeniająca się na płaszczyźnie międzynarodowej od połowy lat siedemdziesiątych. Na pierwszym i drugim roku studiów pierwszego stopnia pracownia prowadzi zajęcia praktyczne i wykłady wprowadzające w historyczne tło i genezę tej praktyki – również w aspekcie teoretycznym – oraz daje ogólne przygotowanie słuchaczy i wprowadzenie w podstawowe zagadnienia z nią związane. Następnie, pomaga adeptom – studentom wybierającym pracownię jako prowadzącą do dyplomu licencjackiego (3 rok studiów drugiego stopnia) i magisterskiego (dwuletnie studia drugiego stopnia) – w zbudowaniu własnej praktyki artystycznej.

Sztuka performance jest wyraźnie widocznym – od końca lat ’70 – nurtem sztuki współczesnej, który wchłonął większość form sztuki akcyjnej pojawiającej się wcześniej na gruncie sztuk wizualnych, poezji i muzyki, a nie nawiązujących wprost do tradycji teatru. Jej krótka historia wprost odwołuje się do Fluxusu, sztuki ciała (body art) i happeningu lat sześćdziesiątych. W diagramie „intermedia” Dicka Higginsa są dwa kręgi performance, z których jeden znajduje się wewnątrz (Fluxux performance), a drugi przecina (performance art) obwód intermediów. Zważywszy na fakt, że wielu pierwszych artystów performance i twórców tego artystycznego fenomenu wciąż praktykuje, a sztuka performance ewoluuje głównie poprzez bezpośrednie spotkania jej autorów i publiczności, pracownia przyjmuje na siebie obowiązek kontaktowania jej adeptów z artystami performance różnych generacji, organizacji warsztatów dających szansę poznania różnych form praktyki artystycznej i pomocy w realizacji debiutu artystycznego w otoczeniu bardziej doświadczonych twórców. W PSP ponadto uczymy stosowania i ćwiczymy techniki rejestracji i dokumentacji zjawisk efemerycznych, artystycznych akcji, oraz obserwacji i analizowania otoczenia.

Pojęcia i terminy kluczowe: performance art, sztuka performance, sztuka akcji, action art, event, działanie artystyczne, manifestacja, happening, sztuka gestu, site specific, instal-akcja, install-action, ephemeral art, sztuka efemeryczna, Fluxus, instrukcja wykonawcza, partytura, appearance…

@