dr hab. Maria Pyrlik – prowadzący przedmiot

Tematyka ćwiczeń kursowych oparta jest na pojęciach odnoszących się do budowania obrazu wideo i filmowego, rejestracji kamerą i montażu elektronicznego. Zadania podzielone są na dwie grupy.

W pierwszym semestrze mają one za zadanie definiować podstawowe terminy języka filmowego i uczyć odpowiedniego doboru dostępnych środków w rejestrowaniu i edytowaniu materiału wideo. Wykonując ćwiczenia, studenci muszą dać odpowiedź na jednoznacznie sformułowane wymagania, odnoszące się raczej do technicznych aspektów procesu zapisywania i przetwarzania bodźców audiowizualnych. Zadania te służyć też mają poznaniu rodzajów formatów wideo i kompresji oraz wymogów technicznych do ich stosowania. Wiedza ta jest pomocna podczas planowania dalszych etapów rozpowszechniania lub archiwizacji danych.

W semestrze drugim tematy pozwalają poszerzyć wypowiedź o własną ekspresję i wzbogacić wypowiedź artystyczną o szereg dodatkowych znaczeń, zależnych od pomysłów i wrażliwości studentów. W przypadku tych ćwiczeń liczyć się bardziej będzie przekaz, inwencja, samodzielność i zdolność do poszukiwania niebanalnych rozwiązań. Znacznie większy nacisk położony też być powinien na wykorzystanie dźwięku, jako elementu współbudującego nastrój i znaczenie obrazu i wpłuwającego na jego ostateczny odbiór.

Materiał do pracy studenci rejestrują samodzielnie. Po pierwszych korektach i uzyskaniu zadawalającego „tworzywa“ w postaci nagrań, można przystąpić do postprodukcji. Na tym etapie, studenci poznają programy edycyjne i ich możliwości. Przed montażem wymagane jest przedstawienie prostego scenopisu. Montaż podlega korektom a jego wynik dyskusji wewnątrz grupy. Skończone zadanie zostaje zarchiwizowane, zarówno na nośnikach fizycznych jak i w sieci. Każde z ćwiczeń poprzedzone jest wprowadzeniem z pokazem przykładów wideo, obrazujących omawiany problem.

Galeria prac studenckich

@